Постдипломски студии - Тековни информации

СЛОБОДНИ МЕСТА за запишување студенти на втор циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2016/2017 година

Рокови, услови и документи за пријавување и запишување (втор уписен рок)

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА НА ПРИМЕНИ И ОДБИЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА во прв уписен рок

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2016/2017 година (прв уписен рок)

Број на студенти по студиски програми (прв уписен рок)

Број на студенти по ментори

Ментори и теми по студиски програми

Рокови, услови и документи за пријавување и запишување во прв уписен рок

Интерни документи за пријавување:

- изјаснување за ментор

- изјава за лични податоци

Интерни документи за запишување:

- договор за студирање

- договор за студирање Индустриски дизајн и маркетинг

Контакт информации:
  Ангела Брајковска
- e-mail: studslvtorciklus@mf.edu.mk

Студиска програма Производно инженерство - Елаборат 2014

Студиска програма Транспорт, механизација и логистика- Елаборат 2014

Студиска програма Термичко инженерство- Елаборат 2014

Студиска програма Материјали, спојување и конструктивно инженерство- Елаборат 2014

Студиска програма Индустриско инженерство и менаџмент- Елаборат 2014

Студиска програма Моторни возила- Елаборат 2014

Студиска програма Енергетика и екологија- Елаборат 2014

Студиска програма Мехатроника- Елаборат 2014

Студиска програма Автоматика и флуидно инженерство- Елаборат 2014

Студиска програма Индустриски дизајн и маркетинг- Елаборат 2014

Студиска програма Sustainable Energy and Environment - Елаборат 2015

Студиска програма Менаџмент на животен циклус на производ - Елаборат 2015

Студиска програма Метрологија, Менаџмент и Контрола на квалитет - Елаборат 2012

Студиска програма Мехатронички системи - Елаборат 2012

Студиска програма Управување со системи за безбедност и здравје при работа - Елаборат 2011

Соопштение  за заверка на семестар и пријавување на испити

Термини за настава по изборен предмет од областа на математика и информатика

Работен календар за летен семестар за втор циклус студии во 2016/2017 година

Работен календар за зимски семестар за втор циклус студии во 2016/2017 година

Известување за запишување на зимски семестар

Покриеност на настава за втор циклус студии во академската 2014-2015 година

Покриеност на настава за втор циклус студии во академската 2015-2016 година

Покриеност на настава за втор циклус студии во академската 2016-2017 година

Листа на предмети за студенти

ИМКММВ термини за настава и консултации за  2016-2017 година

ИПИМ термини за настава и консултации за  2016-2017 година

ИТИ термини за настава и консултации за 2016-2017 година

ИХИА термини за настава и консултации за  2016-2017 година

ИПИМ - термини за настава по избoрни предмети

ИМКММВ - термини за настава по избoрни предмети

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Карпош II бб
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.ukim.edu.mk

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top